O obci

Půdorysné uspořádání naší obce svědčí o tom, že vznikla asi koncem 12. století jako lesní návesní ves po obou stranách potoka Jeziny. Prvním písemným dokumentem o její existenci je listina Papeže Horonia z roku 1226, kterou potvrzuje klášteru Želivskému vlastnictví 64 vesnic, mezi nimi Ježené. V roce 1233 je Jezina jmenována v listině Václava l, v níž panovník rozhoduje ve sporu o les Borek. Fotokopie obou těchto listin máme v příloze kroniky.

Český původ obce dokládá i její jméno, od první zmínky až do 15. století se objevuje jako Jezina, Jesina, Gesina a je vykládáno jako jméno vsi naježené- načepýřené. Původně česká ves byla osazena ve 13. století německými kolonisty v době“ stříbrné horečky“. Zbytky stříbrných šachet ze 40. let 13. století můžeme dodnes spatřit na hranicích katastru obce Ježené s Rounkem v lesích. V této době má také původ jihlavský německý jazykový ostrůvek- Ježená, Jiřín, Rounek, Německá Vyskytná. V majetku kláštera želivského ves zůstala od nejstarší zprávy v roce 1226 až do 15. století, kdy po husitských válkách po rozdělení církevního majetku připadla pánům Trčkům z Lípy a byla připojena k panství lipnickému. Trčkové Ježenou s celým okolím prodali roku 1596 městu Jihlavě, v jehož majetku zůstala až do roku 1849.

Ves původně patřila k rychtě ve Vyskytné a v urbáři z roku 1554 je jmenováno 13 majitelů usedlostí, vystavěných kolem dolní návsi. Ty odváděly každá 9 kop a 4 groše úroků, roku 1606 také ještě vánoční plat 36grošů a 3 kopy 30 grošů výčepného ze 14 sudů piva. Po 30tileté válce už bylo v obci jen 9 usedlostí – platily 6 kop 27 grošů. V polovině 18 st. Činil domovní úrok ročně 14 zlatých a 28 krejcarů, výčepné 46 krejcarů, desátek 17 krejcarů a 6 kapounů.

V té době muselo 8 zdejších sedláků robotovat 4 dny v týdnu trojspřežím, 3 sedláci 4 dny dvojspřežím a bylo 208 dní pěší roboty.

jezena-jezek