Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Ježená

Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec má pětičlenné zastupitelstvo.

Adresa:

Ježená 12

588 41 Vyskytná nad Jihlavou

 

Email:

jezena@ji.cz

Adresa datové schránky:

jmaaqav

Telefon:

567 272 040

Mobil:

734 333 767

Web:

WWW.jezena.cz

Obec Ježená

Ježená 12

588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Ježená 12

588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Každou středu:

od 18:00 – 19:00

Letní čas od 19:00 – 20:00

Telefon: 567 272 040

Mobil:     724 333 767

Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA

9725-681/0100
(CZ49 0100 0097 2500 0000 0681)

 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

94-8810681/0710
(CZ14 0710 0000 9400 0881 0681)

IČ: 00 37 37 37

 

Nejsme plátci DPH

Obecní úřad Ježená
Ježená 12
588 41 Vyskytná nad JihlavouTel: 567 272 040
E-mail: jezena@ji.cz

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném     přístupu k informacím. Obec Vyskytná poskytuje fyzickým i právnickým osobám na žádost informace o své činnosti a zveřejňuje další informace dle tohoto zákona. Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádné specifické podmínky a postupy neexistují.

Srozumitelnou žádost o informace stačí podat ústně, písemně či prostřednictvím telekomunikačního zařízení.Ústně (osobně, telefonicky) je možno podat žádost obvykle jen v běžné pracovní době. Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, musí sdělit zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytnout doručovací adresu. Povinný subjekt může ve složitějších záležitostech požadovat písemné podání žádosti.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Žádost není třeba podávat na formulářích, obec Ježená pro poskytování informací ve smyslu citovaného zákona žádné formuláře nemá.Ze žádosti musí být zřejmé, kdo žádost podává a komu. Bez těchto údajů není podáním ve smyslu zákona, nepodléhá evidenci a bude odložena.

Každý povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli musí být na jeho žádost předpokládaná výše úhrady nákladů potvrzena. V převážné většině případů se informace poskytují bezplatně a nevyžaduje se ani poštovné.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být z důvodu složitosti vyhledávání prodloužena nejvýše o 10 dní. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Proti rozhodnutí povinného subjektu může žadatel podat odvolání

 • v případě žádosti spadající do samostatné působnosti je odvolacím orgánem Zastupitelstvo obce Ježená,
 • v případě žádosti spadající do přenesené působnosti je odvolacím orgánem Magistrát města Jihlavy popř.Krajský úřad kraje Vysočina.
 • Lhůty pro odvolání se řídí § 16 zákona č.106/1999 Sb. a správním řádem.
Sazby za informace

 

Obecní úřad, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací:
 • ústně poskytnuté informace na ústně podané žádosti, včetně žádostí podaných ústně telekomunikačním zařízením bez poplatku
 • písemně poskytované informace na písemně podané žádosti
  • náklady za pořizování kopií:
   • jednostranný tisk A4: …            4,- Kč
   • oboustranný tisk A4 …              6,- Kč
   • jednostranný tisk A4 barva …  19,00 Kč
   • oboustranný tisk A4 barva …   38,50 Kč
  • náklady za poštovné – dle platných poštovních sazeb
  • náklady za technické nosiče dat – dle pořizovacích nákladů
  • Vyhledání informace                           200,-Kč
  • Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladu za vyhledáni informace je čtvrthodina 50,- Kč /15.min
  • Pokud částka nepřesáhne 50,- Kč není účtována
 Poplatek je splatný před podáním informace do 60 dnů. Po uplynutí této doby je požadavek promlčený.
V sazebníku nejsou uvedeny položky za:
 • poštovní a jiné poplatky, které jsou stanoveny tarify České pošty
 • poplatky, stanovené zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy
 • náklady, které uhradil obecní úřad jiným dodavatelům v souvislosti s vyžádáním informací