Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Ježená

Obec Ježená jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Starosta obce
Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 5 členů
– Kontrolní výbor – 3 členové
– Finanční výbor – 3 členové

– Stavební výbor – 3 členové

Obecní úřad
– Kancelář starosty

Adresa:

Ježená 12

588 41 Vyskytná nad Jihlavou

 

Email:

jezena@ji.cz

Adresa datové schránky:

jmaaqav

Telefon:

567 272 040

Mobil:

734 333 767

Web:

WWW.jezena.cz

Obec Ježená

Ježená 12

588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Ježená 12

588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Každý pátek:

od 18:00 – 19:00

 

Mobil:     734 333 767

Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA

9725-681/0100
(CZ49 0100 0097 2500 0000 0681)

 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

94-8810681/0710
(CZ14 0710 0000 9400 0881 0681)

IČ: 00 37 37 37

 

Nejsme plátci DPH

Územní plán obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Obecní úřad Ježená
Ježená 12
588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Tel: 567 272 040
E-mail: jezena@ji.czDnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném     přístupu k informacím. Obec Ježená poskytuje fyzickým i právnickým osobám na žádost informace o své činnosti a zveřejňuje další informace dle tohoto zákona. Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádné specifické podmínky a postupy neexistují.Srozumitelnou žádost o informace stačí podat ústně, písemně či prostřednictvím telekomunikačního zařízení.Ústně (osobně, telefonicky) je možno podat žádost obvykle jen v běžné pracovní době. Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, musí sdělit zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytnout doručovací adresu. Povinný subjekt může ve složitějších záležitostech požadovat písemné podání žádosti.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Žádost není třeba podávat na formulářích, obec Ježená pro poskytování informací ve smyslu citovaného zákona žádné formuláře nemá.Ze žádosti musí být zřejmé, kdo žádost podává a komu. Bez těchto údajů není podáním ve smyslu zákona, nepodléhá evidenci a bude odložena.

Každý povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli musí být na jeho žádost předpokládaná výše úhrady nákladů potvrzena. V převážné většině případů se informace poskytují bezplatně a nevyžaduje se ani poštovné.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být z důvodu složitosti vyhledávání prodloužena nejvýše o 10 dní. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
18
Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy
19
mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle
20
odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Pro podání nejsou potřeba speciální formuláře.

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Sazby za informace

 

Obecní úřad, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací:
 • ústně poskytnuté informace na ústně podané žádosti, včetně žádostí podaných ústně telekomunikačním zařízením bez poplatku
 • písemně poskytované informace na písemně podané žádosti
  • náklady za pořizování kopií:
   • jednostranný tisk A4: …            4,- Kč
   • oboustranný tisk A4 …              6,- Kč
   • jednostranný tisk A4 barva …  19,00 Kč
   • oboustranný tisk A4 barva …   38,50 Kč
  • náklady za poštovné – dle platných poštovních sazeb
  • náklady za technické nosiče dat – dle pořizovacích nákladů
  • Vyhledání informace                           200,-Kč
  • Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladu za vyhledáni informace je čtvrthodina 50,- Kč /15.min
  • Pokud částka nepřesáhne 50,- Kč není účtována
 Poplatek je splatný před podáním informace do 60 dnů. Po uplynutí této doby je požadavek promlčený.
V sazebníku nejsou uvedeny položky za:
 • poštovní a jiné poplatky, které jsou stanoveny tarify České pošty
 • poplatky, stanovené zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy
 • náklady, které uhradil obecní úřad jiným dodavatelům v souvislosti s vyžádáním informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

Vzor licenční smlouvy dostupný:

http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.